Resolución adoptada o 20/01/2016 deixando sen efecto o proceso selectivo de contratación laboral temporal de un monitor de taekwondo.

En relación ó expte. 2015/03 ps relativo á contratación laboral temporal de monitores de escolas deportivas na modalidade de taekwondo