Ordenanza xeral de prezos públicos

Ordenanza xeral de prezos públicos.