Ordenanza municipal reguladora de terrazas e doutras ocupacións de dominio público municipal

Ordenanza municipal reguladora de terrazas e doutras ocupacións de dominio público municipal