Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana (IVINU)

Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana (IVINU)