Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles (IBI)

Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles (IBI)