Ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestaciçon de servizos de subministración de auga potable, rede de sumidoiros, saneamento e depuración de augas residuais.

Ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestaciçon de servizos de subministración de auga potable, rede de sumidoiros, saneamento e depuración de augas residuais.