Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación do solo e subsolo da vía pública

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación do solo e subsolo da vía pública