Ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas de estabecementos

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas de estabecementos e pola realización de tarefas de verificación de normativa.