Ordenanza fiscal reguladora da taxa por entrada de vehículos ao través das beirarrúas e reservas da vía pública

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por entrada de vehículos ao través das beirarrúas e reservas da vía pública.