Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo outorgamento de licenzas urbanísticas

Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo outorgamento de licenzas urbanísticas