Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización de locais municipais para a prestacion de servizos asociados a celebración de matrimonios civís

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización de locais municipais para a prestación de servizos asociados a celebración de matrimonios civís.