Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida do lixo.

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida do lixo.