Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de duchas e lavapes

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de duchas e lavapes nas praias.