Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de documentos administrativos

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de documentos administrativos