Anuncio BOOPO apertura información pública ordenanza reguladora do servizo de taxi en Nigrán.

Anuncio Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, que da lugar a apertura da información pública e audiencia os interesados da ordenanza reguladora do servizo de taxi.