Criterios de selección i enquisa para a inscrición no curso de SOLDADURA e/ou EXCEL AVANZADO

Prazo de inscrición ata o venres 25 de marzo