Aprobación con data 22/01/2016 da lista provisional de admitidos e excluídos nos procesos selectivos para a contratación de monitor de aeróbic e ioga

en relación ao expte. 2015/03 ps relativo á contratación laboral temporal de monitores de escolas deportivas nas modalidades de aeróbic e ioga